Os wyt ti’n ymgyrchu dros rywbeth sy’n effeithio ar blant a phlant yn eu harddegau - fel chwarae - fe ddylen nhw gael cyfle i gael eu cynnwys yn iawn.

Mae gan blant a phlant yn eu harddegau hawl i gael eu clywed

Mae gan blant a phlant yn eu harddegau hawl i fynegi eu barn ar bethau sy’n ymwneud â nhw. Weithiau, mae’n bosibl y byddan nhw angen ein cymorth ni i’w helpu i wneud hyn. Gallai hyn gynnwys:

 • rhoi anogaeth
 • defnyddio llawer o ffyrdd gweledol a chelfyddydol i’w helpu i fynegi eu barn
 • croesawu syniadau creadigol
 • gwneud yn siŵr bod gwybodaeth ar gael mewn fformat ymarferol- er enghraifft, mewn Cymraeg plaen, ieithoedd y gymuned, ffontiau darllenadwy i bobl ddyslecsig, defnyddio delweddau yn ogystal â thestun
 • gwneud yr amgylchedd ffisegol yn gyfforddus a chroesawus
 • gwneud yn siŵr bod y modd y byddwch yn helpu’n briodol ar gyfer eu hoedran a’u gallu
 • gwneud pethau ar amser addas
 • darparu cymorth ymarferol, fel cludiant neu docyn bws.

Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yn dweud ei bod yn bwysig bod plant a phlant yn eu harddegau’n cael cyfle i fod yn rhan o ddatblygu cynlluniau ar gyfer chwarae a dylunio gwasanaethau chwarae. Gallai hyn gynnwys:

 • polisïau ar chwarae
 • dylunio cymunedau ac amgylcheddau plant-gyfeillgar
 • parciau a chyfleusterau lleol eraill
 • cynllunio trefi a dinasoedd
 • deddfau ar addysg, ysgolion a’r cwricwlwm
 • deddfau ar waith plant.

Argymhellion anhygoel ar gyfer cynnwys plant a phlant yn eu harddegau

 • Cofiwch gynnwys plant a phlant yn eu harddegau o’r cychwyn cyntaf.
 • Gwrandewch ar eu safbwyntiau a’u syniadau.
 • Cofiwch na fydd gan bob un ohonynt yr un safbwyntiau.
 • Rhowch ddigon o wybodaeth ac amser iddyn nhw ddewis os ydyn nhw am gymryd rhan.
 • Meddyliwch am wahanol ffyrdd y gall y plant chwarae rhan.
 • Gwnewch y broses yn ddiogel - cofia wneud yn siŵr dy fod yn croesawu gwahanol safbwyntiau a gwahanol ffyrdd o fynegi eich hun. Cofiwch greu cytundeb ar faterion fel cyfrinachedd a pharchu eich gilydd.
 • Ceisia ei wneud yn hwyl - ’does dim angen iddyn nhw gael eu cynnwys mewn cyfarfodydd hir a diflas.
 • Cofia wneud yn siŵr ei bod yn bosibl i bob plentyn allai fod â diddordeb i ymuno yn yr ymgyrch.
 • Cofia ddarparu gwybodaeth sy’n glir ac sy’n ystyried eu hoedran a’u gallu.
 • Gwna’r mwyaf o’u brwdfrydedd, egni a chreadigedd.
 • Cofia eu diweddaru am yr hyn sy’n digwydd a’r hyn y byddwch yn ei gyflawni.
 • Cofia ofyn am ganiatâd cyn defnyddio eu geiriau, eu delweddau neu eu lluniau - hyd yn oed os yw eu rhieni wedi rhoi caniatâd eisoes.

Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Yng Nghymru mae gennym saith Safon Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc. Galli eu defnyddio i sicrhau bod plant a phlant yn eu harddegau’n cael y profiad gorau posibl.

Darllen y Safonau Cyfranogiad