Efallai ei bod hi’n teimlo fel ein bod wedi’n hamgylchynu gan holiaduron ar hyn o bryd – mae nifer o gwmnïau a mudiadau yn awyddus i wybod sut mae coronafeirws yn ein heffeithio, a sut y gallen nhw ein cefnogi ni a’n teuluoedd. 

Paid a phoeni, fyddwn ni ddim yn rhannu pob un efo ti! Ond, mae’r ddau holiadur yma yn benodol yn cynnig cyfle da a gwerthfawr i blant a phlant yn eu harddegau ledled Cymru i gael dweud eu dweud am sut mae coronafeirws yn eu heffeithio.

Coronafeirws a Fi   

Mae Comisiynydd Plant Cymru eisiau clywed gan blant a phlant yn eu harddegau, rhwng 3 a 18 mlwydd oed, am sut maent yn teimlo am aros adref i aros yn ddiogel.

Mae’r eiriolwraig plant wedi datblygu ymarfer yn defnyddio lluniau ar gyfer plant 3 i 7 mlwydd oed ac arolwg ar-lein ar gyfer y rhai 7 i 18 mlwydd oed. Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yw Dydd Mercher 27 Mai 2020.

Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu defnyddio i sicrhau fod gan blant a phlant yn eu harddegau beth sydd angen arnynt i aros yn hapus, iach a diogel.

Darganfod mwy 

Beth sydd wedi newid yn dy fywyd oherwydd y coronafeirws?

Mae Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru eisiau clywed gan blant a phlant yn eu harddegau am yr hyn sydd wedi newid yn eu bywydau a sut maent yn teimlo am y peth. Mae’r Pwyllgor hefyd eisiau gwybod os yw plant yn teimlo bod oedolion yn gwrando ar eu barn a’u teimladau ar hyn o bryd.

Gall plant a phlant yn eu harddegau rannu eu barn mewn ebost – gyda help gan riant os oes angen. ‘Does dim dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan ond mae’r Pwyllgor yn awyddus i glywed gan blant a phlant yn eu harddegau mor fuan a phosib.

Bydd y Pwyllgor yn defnyddio’r canlyniadau i geisio gwella bywyd i blant yng Nghymru.

Darganfod mwy