Diweddariad gan Lywodraeth Cymru

Bydd 21 Mawrth 2022 yn foment hanesyddol i blant a’u hawliau yng Nghymru.

O'r diwrnod hwn ymlaen, bydd cosbi plant yn gorfforol yn anghyfreithlon yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru eisiau amddiffyn plant a’u hawliau, er mwyn rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd iddyn nhw.

Beth yw cosb gorfforol?

Mae sawl math o gosb gorfforol. Fel smacio, taro, slapio ac ysgwyd. Ond mae mathau eraill hefyd. Mae’n amhosibl rhestru pob math o gosb gorfforol. Gall fod yn unrhyw ddull o gosbi plentyn gan ddefnyddio grym corfforol.

Mae ymchwil yn awgrymu y gallai unrhyw fath o gosb gorfforol fod yn niweidiol i blant.

 Beth mae’r newid yn y gyfraith yn ei olygu?

  • Bydd cosbi corfforol o unrhyw fath yn anghyfreithlon yng Nghymru.
  • Bydd gan blant yr un amddiffyniad rhag ymosodiad ag oedolion.
  • Bydd yn gwneud y gyfraith yn gliriach – gan ei gwneud yn haws i blant, rhieni, y cyhoedd, a’r rheini sy’n gweithio gyda phlant ei deall. 

A fydd y newid yn y gyfraith yn berthnasol i bawb yng Nghymru?

Bydd, bydd yn berthnasol i bawb – rhieni neu unrhyw un sy'n gyfrifol am blentyn tra bo'r rhieni'n absennol. Mae cosbi corfforol yn barod yn anghyfreithlon mewn ysgolion, cartrefi plant, cartrefi gofal maeth awdurdodau lleol a lleoliadau gofal plant.

Ac fel gyda chyfreithiau eraill, bydd yn berthnasol i ymwelwyr â Chymru hefyd.

Ble gallaf i gael cyngor a chefnogaeth?

Mae gwefan Magu Plant. Rhowch amser iddo yn cynnig awgrymiadau ymarferol a chyngor arbenigol ar fagu plant mewn modd cadarnhaol i annog ymddygiad da gan blant a dewisiadau eraill yn lle cosb gorfforol. Mae’r dudalen cymorth ar rianta yn cynnwys dolenni i gymorth a llinellau cymorth pellach i rieni.

I wybod mwy am y newid yn y gyfraith ewch i wefan Stopio Cosbi Corfforol.