Mae llawer o deuluoedd am ddod o hyd i gydbwysedd rhesymol rhwng yr amser gaiff ei dreulio o flaen sgrîn ac amser ar gyfer yr holl bethau hwyliog, bywiog a chymdeithasol eraill y gallai dy blentyn eu gwneud.

Amser sgrîn - elfennau cadarnhaol a negyddol

Gall amser sgrîn greu cyfleoedd cadarnhaol ar gyfer:

 • cylchoedd cymdeithasol a chyfeillgarwch
 • gwybodaeth a dysgu
 • adloniant a mwynhad.

Yn ogystal, gall amser sgrîn gael effaith negyddol ar:

 • iechyd a gweithgarwch
 • amser teulu
 • cysylltiadau cymdeithasol
 • ansawdd cwsg
 • golwg.

Pethau i’w gwneud yn lle amser sgrîn – yn enwedig y tu allan

Mae’n dda taro cydbwysedd rhwng amser sgrîn a digonedd o amser ar gyfer chwarae a chymdeithasu, yn enwedig y tu allan. Mae rhai o’r buddiannau’n cynnwys:

 • ffocysu eich llygaid ar bethau ar wahanol bellter - gall hyn helpu i atal problemau gyda’r golwg
 • bod yn gorfforol egnïol bob dydd – bydd hyn yn cadw calonnau a chyrff yn iach
 • chwarae gyda phlant ac oedolion eraill – bydd hyn yn datblygu sgiliau cymdeithasol a chyfathrebu
 • chwarae gyda phethau – bydd hyn yn datblygu dealltwriaeth o’r byd.

Pethau i bob aelod o’r teulu feddwl amdanyn nhw

Cadw i symud  

 • Ceisia annog dy blentyn neu blentyn yn ei arddegau i godi a symud o gwmpas mor aml â phosibl.
 • Rhowch dro ar bethau allai eich helpu i wrthbwyso amser sgrîn, er enghraifft gosod larymau ar ffonau i’ch atgoffa i gael saib a symud o gwmpas.

Gwneud amserau bwyd yn adeg di-sgrîn

 • Ceisiwch ymestyn yr amser di-sgrîn - peidiwch â rhuthro pryd bwyd er mwyn mynd yn ôl at y sgrîn.
 • Ewch am dro, cael sgwrs, chwarae cardiau neu gêm fwrdd ar ôl pryd bwyd.
 • Gofyn i dy blentyn neu blentyn yn ei arddegau ymuno yn y gwaith o baratoi bwyd a chlirio ar ôl y pryd.

Cynllunio gyda’ch gilydd

 • Trafod gyda dy blentyn neu blentyn yn ei arddegau am ba hyd y mae’n iawn i ddefnyddio sgriniau - a’u helpu i gadw at y cynllun.
 • Defnyddiwch amserydd ar y llwybrydd (router), neu cytunwch y bydd pob dyfais - yn cynnwys dy rai di - yn cael eu rhoi mewn lle penodol (fel basged) ar adegau penodol, er enghraifft dros nos.
 • Gosod esiampl. Rho dy ffôn neu ddyfeisiau eraill o’r neilltu a rhoi dy sylw llawn i dy blentyn neu dy blentyn yn ei arddegau.

Cysgu’n dda

 • Dylech osgoi sgriniau am awr cyn mynd i’r gwely.
 • Cadwch ystafelloedd gwely mor ddi-sgrîn â phosibl.
 • Ewch am dro gyda’ch gilydd wedi iddi nosi.
 • Dwedwch straeon amser gwely.
 • Chwiliwch am drefn noswylio sy’n gweithio i chi.

Bydd yn effro

 • Bydd yn ymwybodol, ond ddim yn fusneslyd nac yn feirniadol, pan ddaw’n fater o ddefnydd dy blentyn yn ei arddegau o’r rhyngrwyd.
 • Cadw lygad ar yr hyn y mae dy blentyn yn ei wneud ar y rhyngrwyd a pha gemau y mae’n eu chwarae ar-lein er mwyn gwneud yn siŵr nad yw’n cael mynediad i gynnwys sy’n amhriodol neu’n niweidiol.

Cofia, mae plant ifanc angen rhyngweithio cymdeithasol uniongyrchol er mwyn datblygu iaith a sgiliau eraill. All sgriniau fyth gymryd lle hynny. 

Gall Amser sgrîn ar gyfer plant yn eu harddegau gael eu hargraffu a’u rhannu – maen nhw’n wych ar gyfer helpu eraill i ddarganfod mwy am chwarae plant.

Edrych ar Sut i ganfod cydbwysedd amser sgrîn da pan mae dy blant yn fabis ac yn blant bach.